Sứ mệnh
 Kiến tạo môi trường sống xanh, sạch mang lại hạnh phúc trọn vẹn bằng những đột phá và giá trị tuyệt vời.

Tầm nhìn
 Tiên phong với những giải pháp công nghệ đột phá mang lại các lợi ích và cam kết hành động vì sự phát triển bềnh vững của cộng đồng và xã hội.
 
Giá trị cốt lõi